Det lokale eltilsyn (DLE)

Nettselskap er med heimmel i tilsynslovar pålagt å føre tilsyn inna sitt konsesjonsområde.

Det lokale eltilsyn er ein del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerheit og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE fører tilsyn med alle elektriske lågspenningsinstallasjonar som er tilknytt nettselskapets forsyningsanlegg.

DLE fører  tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr innafor nettselskapets forsyningsområde.
DLE utfører sitt tilsyn etter rammer frå DSB.

Rejlers Elsikkerhet AS fører tilsynet innafor Rauland Kraftforsyningslag sitt forsyningsområde. Rejlers Elsikkerhet er eit sakkyndig kontrollselskap som leverer tilsynstenestar og elsikkertheitstenestar til norske nettselskap.

Ynskjer du å koma i kontakt med Det lokale eltilsyn;

Telefon: 35 06 20 60
E-post: epost@rauland-nett.no
Adresse: Rauland Kraftorsyningslag SA
DLE, Raulandsvegen 1713, 3864 Rauland